වීසා බලපත්‍ර දීර්ඝ කිරීම - නිවේදනය - IV මුද්‍රණය

 

ශ්‍රී ලංකාවේ විදේශිකයන් සඳහා වීසා බලපත්‍ර දීර්ඝ කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ වෙසෙන විදේශිකයන් සඳහා වීසා බලපත්‍ර දීර්ඝ කිරීම සම්බන්ධයෙන් ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව විසින් නිකුත් කරන ලද 2020.04.24 දිනැති නිවේදනයට වැඩිමනත් වශයෙනි.
දැනට ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණ සිටින විදේශිකයන්  ලබාගෙන ඇති සියලුම වර්ගයේ වීසාවන්හි වලංගු කාලය      2020 මැයි 12 දින සිට 2020 ජූනි 11 තෙක් තවත් දින 30 කින් දීර්ඝ කිරීමට තීරණය කර තිබෙන බව කාරුණිකව දන්වමු.


එබැවින් පහත දක්වා ඇති උපදෙස් පරිදි කටයුතු කරන මෙන් කාරුණිකව ඉල්ලා සිටිමු     

1.   සියලුම අයදුම්කරුවන් විසින් 2020 ජුනි 11 දිනට හෝ ඊට පෙර පහත වෙබ් දිගුව හරහා දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කර ගැනීමෙන් අදාළ වීසා ගාස්තුව ගෙවා වීසාව විදේශ ගමන් බලපත්‍රයේ පිටසන් කරගන්නා ලෙස මෙයින් දැනුම් දෙමු. 2020 මාර්තු 7 දින සිට 2020 ජුනි 11 දින අතර කාලයේදී කල් ඉකුත් වන සියලුම වීසාවන් දඩ මුදල් අය කිරීමෙන් නිදහස් වේ.

https://eservices.immigration.gov.lk/vs

2.    නියමිත පරිදි දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කර ගෙන පැමිණෙන අයවලුන්හට පමණක්  දෙපාර්තමේන්තුවට ඇතුළුවීමට අවසර ඇත. දිනකට සීමිත අවස්ථා සංඛ්‍යාවක් ලබා දෙන බැවින්,  වෙන් කර ගන්නා ලද වේලාවට මිනිත්තු 15 කට පෙර අයදුම්කරුවන් දෙපාර්තමේන්තුවට පැමිණිය යුතු බවත් කරුණාවෙන් සලකන්න. අයදුම්කරුවෙකුට ලබා දෙන ලද වේලාව ඉදිරියට  මිනිත්තු 10 ක් සඳහා පමණක් වලංගු වේ. එම කාලයෙන් පසු අයදුම්කරුවන්හට දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයට ඇතුළුවීමට ඉඩ නොලැබෙන අතර උක්ත ක්‍රම වේදය හරහා නව දිනයක් නැවත වෙන් කර ගත යුතුය.

3.    මේ සම්බන්ධයෙන් ඔබට වැඩිදුර විස්තර ලබා ගැනීමට අවශ්‍යනම්,  පහත සඳහන් ක්‍රම මගින් අපගේ නිලධාරීන් හා සම්බන්ධ විය හැක.

ඉ තැපැල:

කෙටි කාලීන වීසා (Visit Visa)
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

වාස වීසා (Residence Visa)
මෙම ඊ-තැපැල් ලිපිනය spambots ගෙන් සුරක්ෂිත කොට ඇත. මෙය බැලීම සදහා ඔබට JavaScript සක්‍රීය කිරීම අවශ්‍යවේ

දුරකථන : 070 – 7101050 (පෙ.ව. 9.00 හා ප. ව. 4.00 අතර පමණක් අමතන්න)

4.    නොවැළැක්විය හැකි තත්වයන් හේතුවෙන්, ඔබ විසින් වෙන් කර ගත් දිනට රජය ඇඳිරි නීතිය පනවනු ලැබුවේ නම්, දෙපාර්තමේන්තු පරිශ්‍රයට පැමිණීමෙන් වළකින මෙන් කාරුණිකව දැනුම් දෙමු. ඒ වෙනුවට ඔබ වෙත යොමු කරන ලද "දිනය සහ වේලාව සහිත දැන්වීම"  ඉහත සඳහන් විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයන්හට යොමු කරන්න. ඔබ වෙත නව දිනයක් කඩිනමින් ලබා දෙනු ඇත.

5.    මෙම කාලය තුළදී ඔබ දිවයිනෙන් බැහැර වීමට අදහස් කරන්නේ නම්; ඉහත වීසා දීර්ඝ කිරීමට අදාළ වීසා ගාස්තු ගුවන්තොටුපල වෙත ගෙවා දිවයිනෙන් බැහැර වී යාමටද ඉඩ පහසුකම් සලසා ඇත.


ආගමන හා විගමන පාලක ජනරාල්ගේ උපදෙස් පරිදි මෙම නිවේදනය නිකුත් කෙරේ.