ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය


වැදගත් : විදේශ රටවලට අනවසරයෙන් ඇතුළුවීම, විදේශ ගමන් ලේඛන වංචා කිරීම, අක්‍රමවත් රැකියා අවස්ථාවන් හා විවිධ ආකාරයේ වෙනත් අරමුණු සඳහා පැමිණිමේ / සංචාරක වීසා අවභාවිත කිරීමෙන් වැළකී සිරගතවීම්, දඩ මුදල් ගෙවීම් හා අනවශ්‍ය කරදරවලට මුහුණ පෑම්වලින් වළකිමු.

පුරවැසිභාවය

විදේශගතව උපන් දරුවා / දරුවන් ලියාපදිංචි කිරීම, ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසිභාවය අහෝසි කර ගැනීම හෝ ශ්‍රී ලංකාවේ ද්විත්ව පුරවැසියන් ලෙස ලියාපදිංචි කිරීම යන සේවාවන් පුරවැසි අංශය මගින් ඔබට සැපයේ.

විදේශ ගමන් බලපත්‍ර

2015 අගොස්තු මස 10 වන දින සිට සාමාන්‍ය ගමන් බලපත්‍ර අයදුම්කරුවන් විසින් අන්තර්ජාතික සිවිල් ගුවන් සේවා සංවිධානයේ සම්මත ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව අංකිත ඡායාරූපයක් සහ ජෛවමිතික දත්ත ලෙස....

ප්‍රත්‍යන්ත පාලනය

ජාතික ආරක්‍ෂාව තහවුරු කරමින් හා ආර්ථික සංවර්ධනයට දායකත්වයක් දක්වමින් ශ්‍රී ලංකාවේ අනුමත තොටුපළවල් හරහා මෙරටට පැමිණෙන හා මෙරටින් පිටව යන විදේශිකයන්ට මෙන්ම ශ්‍රී ලාංකිකයන්ටද කාර්යයක්ෂම....

වීසා බලපත්‍ර

ශ්‍රී ලාංකික වීසා බලපත්‍රයක් යනු ශ්‍රී ලාංකික නොවන අයෙකුට රටට ඇතුළුවීම සඳහා නීත්‍යානුකූලව පහසුකම් සලසන හා ඔවුන් රටේ රැඳී සිටින කාලසීමාව හා එමරැඳී සිටීම පාලනය කෙරෙන කොන්දේසි දැක්වීමට විදේශ ගමන් ....

නවතම ප්‍රවෘත්ති

 • නිවේදනයයි...
  04 07 2024 - 15:40 PM

  2024.06.10 දින ප්‍රසිද්ධ කරන ලද ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර අධි පන්තිය සේවා ගණයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ බලයලත් නිලධාරී....

 • ලංසු ආරාධනය...
  20 06 2024 - 12:50 PM

  ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වැලිසර හා මිරිහාන රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානයේ රැඳවියන් සඳහා ආහාර සැපයීම කොන්ත්‍රාත් අංකය:....

 • මනු දම් රූ...
  11 06 2024 - 09:30 AM

  "මනු දම් රූ" දීප ව්‍යාප්ත චිත්‍ර තරඟයේ අයදුම්පත්‍රය හා වැඩි විස්තර සඳහා පහත පිවිසුම භාවිතා....

 • තරග විභාගය...
  10 06 2024 - 11:30 AM

  ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර අධි පන්තිය සේවා ගණයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ බලයලත් නිලධාරී තනතුරට බඳවා ගැනීමේ තරග විභාගය....

 • කාරුණික නිවේදනයි...
  07 06 2024 - 14:50 PM

  ශ්‍රී ලාංකික සියලු මහජනතාව වෙත කෙරෙන කාරුණික....

 • Notice...
  06 06 2024 - 11:00 AM

  Removal of Sri Lanka from the Referral visa list of Tanzania. Click for more....

 • ලංසු ආරාධනය...
  29 04 2024 - 11:40 AM

  ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැප්ටොප් පරිගණක 50 ක් සැපයීම, බාරදීම, ස්ථාපනය සහ නඩත්තු කිරීම සඳහා....

 • මෙහෙයුම් සහකාර තනතුර...
  10 04 2024 - 10:10 AM

  ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 2 සේවා ගණයේ මෙහෙයුම් සහකාර තනතුර III ශ්‍රේණිය සඳහා බඳවා....

 • ලංසු ආරාධනය...
  27 02 2024 - 13:40 PM

  ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා ආරක්ෂක සේවා සැපයීම කොන්ත්‍රාත් අංකය: DIE/PRO/03/2024/01 දැන්වීම - බා ගත කරගන්න මිල ගණන් කැඳවීමේ....

 • පරිශිෂ්ථය 02...
  12 01 2024 - 21:50 PM

  ශ්‍රී ලංකා ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවට ඉලෙක්ට්‍රොනික විදේශ ගමන් බලපත්‍ර මිලියන පහක් (5) සපයා ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදනය IFB....


විදේශිකයන් වීසා කොන්දේසි කඩ කිරීම ගැන පැමිණිලි
011 5749999 / acinvestigation@immigration.gov.lk
ට යොමු කරන්න


Apply Transit Visa
click here

අපගේ දැක්ම

කලාපයේ ප්‍රමුඛතම ආගමන හා විගමන සේවාව බවට පත්වීම.


අපගේ මෙහෙවර

ජාතික ආරක්ෂාව හා සමාජ හර පද්ධතිය සුරක්ෂිත කිරිම සහ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉඩ ප්‍රස්ථා සලසමින් රටින් බැහැරවන්නන්  හා  ඇතුළුවන්නන් නියාමනය කිරිම සහ පුරවැසි සේවා සැපයීම.


ආගමන විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලතල, කාර්යභාරය සහ ක්‍රියාකාරකම්

1948 අංක 20 දරන ආගාමික හා විගාමික පනතේ පූර්විකාවේ සඳහන් පරිදි පහත විධිවිධාන සකස් කිරීමට එය බලාත්මක කර තිබේ.


 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් නොවන වෙනත් පුද්ගලයන් ශ්‍රී ලංකාවට ඇතුල්වීම පාලනය කිරීම.

 • ශ්‍රී ලාංකික පුරවැසියන් සහ ශ්‍රී ලාංකික නොවන පුද්ගලයින් ශ්‍රී ලංකාවෙන් පිටවීම විධිමත් කිරීම.

 • ශ්‍රී ලාංකීය පුරවැසියන් නොවන අනවශ්‍ය පුද්ගලයන් ශ්‍රී ලංකාවෙන් බැහැර කිරීම.

 • හෝ ඉහත සඳහන් කරුණු වලට අනුෂාංගික හෝ සම්බන්ධ වෙනත් කරුණු සඳහා විධිවිධාන සකස් කිරීම.

සිදුවීම් දින දර්ශනය

පැමිනීමේ / පිටවීමේ විද්‍යුත් කාඩ්පත්

ඔබේ පැමිනීමේ / පිටවීමේ විද්‍යුත් කාඩ්පත් මෙතැනින්...

ලියාපදිංචි ඡායාරූප ශාලා හිමියන් වෙත

ලියාපදිංචි ඡායාරූප ශාලා හිමියන් වෙත වැදගත්...

වැදගත් සබැඳි

වැදගත් සබැඳි...

විදේශයන් සඳහා මාර්ගෝපදේශ

විදේශයන්හි සිට පැමිණෙන සංචාරකයින් සඳහා...

මාධ්‍ය හා මහජන නිවේදනය

ආගමන හා විගමන වදපාර්තවේන්තුවේ මාධ්‍ය හා මහජන...

සංචාරක වීසා බලපත් දීර්ඝ කිරීම

ශ්‍රී ලංකාවේ සිටින සංචාරකයින් සඳහා වීසා බලපත්...

පොදු උපදෙස්

සේවාවන් ලබා ගැනීමට පැමිණෙන්නන් සදහා පොදු උපදෙස්...

කාලය වෙන්කර ගැනීම

දෙපාර්තමේන්තුව වෙත පැමිණීමට පෙර දිනයක් හා...

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය විමසීම්

අයදුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ද්විත්ව පුරවැසි ඉල්ලුම්...

වීසා විමසීම්

අයදුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ වීසා බලපත්‍ර අයදුම්පතේ...

අනුමත ඡායාරූප ශාලා

කොළඹ, අම්පාර, අනුරධපුරය, බදුල්ල, මඩකලපුව,...

Registration of Photo Studios

Registration of Photo Studios...

e-Visa (Non-Residence)

Welcome to the e-Visa (Non-Residence) official website of the Department of Immigration & Emigration (DI&E) of the Democratic...
අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

 • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
 • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
 • බත්තරමුල්ල.
 • 1962 / +94 112 101 500
 • +94 011 2885 358
 • controller@immigration.gov.lk
17399851