ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය

11 07 2023 - 15:10 PM

ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුව සඳහා Desktop පරිගණක 100 ක් සපයා ගැනීම, බාරදීම හා සවි කිරීම සඳහා වන ප්‍රසම්පාදනය.

දැන්වීම - බා ගත කරගන්න
මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය - බා ගත කරගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
8507981