ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
ලංසු ආරාධනය

25 08 2023 - 13:00 PM

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ වැලිසර හා මිරිහාන විදේශික රැඳවුම් කඳවුරුවල රැඳවියන් සඳහා ආහාර සැපයීම
කොන්ත්‍රාත් අංකය: DIE/PRO/03/2022/23

දැන්වීම : බා ගත කරගන්න

මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය : බා ගත කරගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
8508404