ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම

14 09 2023 - 12:00 PM

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුවේ බලයලත් නිලධාරී II ශ්‍රේණියේ නිලධාරීන් සඳහා වූ පළමු වන කාර්යක්ෂමතා කඩඉම් විභාගය - 2023

අයදුම්පත් භාර ගැනීමේ අවසන් දිනය දීර්ඝ කිරීම - බා ගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
8508272