ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
ලංසු ආරාධනය

19 09 2023 - 10:20 AM

ලංසු ආරාධනය

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත මෙහෙයුම් කල්බදු ක්‍රමය යටතේ  වාහන ප්‍රසම්පාදනය කිරීම.
කොන්ත්‍රාත් අංකය: DIE/PRO-2/2023/14/Vehicles - බා ගත කරගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
8508180