ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
ලංසු සඳහා ආරාධනයයි

27 10 2023 - 13:20 PM

ලංසු  සඳහා ආරාධනයයි

ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව වෙත ලැප්ටොප් පරිගණක 50 සපයා, ගෙනවිත් භාරදී ස්ථාපනය කොට, නඩත්තු කිරීම සඳහා වන ප්‍රසම්පාදනයයි
කොන්ත්‍රාත් අංකය : DIE/PRO/04/2023/56

දැන්වීම - බා ගත කරගන්න
මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය - බා ගත කරගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

පරිශිෂ්ථය 02...

12 01 2024 - 21:50 PM

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
15581449