ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
2024 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් / කොන්ත්‍රත්කරුවන් ලියපදිංචි කිරීම

27 11 2023 - 13:10 PM

2024 වර්ෂය සඳහා සැපයුම්කරුවන් / කොන්ත්‍රත්කරුවන් ලියපදිංචි කිරීම - මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍යංශය

නවතම ප්‍රවෘත්ති

පරිශිෂ්ථය 02...

12 01 2024 - 21:50 PM

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
15581226