ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව

විදේශයකදී ශ්‍රී ලාංකේය අනන්‍යතාවය
ලංසු ආරාධනය

05 01 2024 - 09:40 AM

ලංසු ආරාධනය

ආගමන හා විගමන  දෙපාර්තමේන්තුවේ වැලිසර රැඳවුම් මධ්‍යස්ථානය සඳහා ආරක්ෂක සේවා සැපයීමට සැපයුම්කරුවෙකු තෝරා ගැනීම සඳහා ප්‍රසම්පාදනය
කොන්ත්‍රාත්  අංකය: DIE/PRO/03/2023/58

දැන්වීම - බා ගත කරගන්න
මිල ගණන් කැඳවීමේ ලේඛනය - බා ගත කරගන්න

නවතම ප්‍රවෘත්ති

පරිශිෂ්ථය 02...

12 01 2024 - 21:50 PM

අප හා එක් වන්න

අප අමතන්න

  • ආගමන හා විගමන දෙපාර්තමේන්තුව
  • "සුහුරුපාය", ශ්‍රී සුභූතිපුර පාර,
  • බත්තරමුල්ල.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@immigration.gov.lk
15581852