குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
ஆர்வ வெளிப்பாட்டுக்கான திகதியை நீடித்தல் பற்றிய அறிவித்தல்

06 07 2023 - 13:10 PM

ஆர்வ வெளிப்பாட்டுக்கான திகதியை நீடித்தல் பற்றிய அறிவித்தல் - தரவிறக்கம்

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
8507793