குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
VX Rail Cluster Server விலைமனு கோரல் அட்டவணை

07 07 2023 - 13:10 PM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு ஒரு வருடத்திற்கு VX Rail Cluster Server தொகுதிகள் 04 ஐ சேர்விஸ் மற்றும் பராமரிப்புக்கு சேவை வழங்குநர் ஒருவரை தெரிவு செய்வதற்கான கொள்முதல் அறிவித்தல்.- பதிவிறக்கம்

VX Rail Cluster Server விலைமனு கோரல் அட்டவணை - பதிவிறக்கம்

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
8507659