குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் பதவி

27 07 2023 - 10:10 AM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்தின் பிரதம உள்ளக கணக்காய்வாளர் பதவிக்கு விண்ணப்பம்  கோரல்

அறிவித்தல் பதிவிறக்கம்
மாதிரி விண்ணப்பப்டிவம் பதிவிறக்கம்

 

புதிய செய்திகள்

அறிவித்தல்...

04 07 2024 - 15:40 PM

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
17398107