குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களம்

வெளிநாட்டில் இலங்கையரின் அடையாளம்
விலைமனு கோரல்

27 02 2024 - 13:40 PM

குடிவரவு மற்றும் குடியகல்வுத் திணைக்களத்திற்கு பாதுகாப்புச் சேவையை வழங்கல்
ஒப்பந்த இலக்கம் : DIE/PRO/03/2024/01

அறிவித்தல் - பதிவிறக்கம்
விலைமனு கோரல் அட்டவணை - பதிவிறக்கம்

புதிய செய்திகள்

මනු දම් රූ...

11 06 2024 - 09:30 AM

Notice...

06 06 2024 - 11:00 AM

எங்களுடன் சேர்

எங்களை தொடர்பு கொள்ள

  • குடிவரவு, குடியகல்வுத் திணைக்களம்
  • "சுகுறுபாயா", ஶ்ரீ சுபூத்திபுர வீதி,
  • பத்தரமுல்லை.
  • 1962 / +94 112 101 500
  • +94 011 2885 358
  • controller@Immigration.gov.lk
16282279